Ledarutveckling vid BAE Systems Hägglunds

TPL Development Programme

Efter flera isolerade initiativ till ledarutveckling bland chefer inom olika delar i organisationen valde man att istället samla ihop sig och årligen utbilda och utveckla grupper av chefer och ledare i ett obligatoriskt, företagsanpassat program. En tydlig kravställning till externa konsulter med god kännedom om verksamheten samt en större inblandning av interna föreläsare och en aktiv medverkan från företagets ledningsgrupp. TPL Development Programme – Ett företagsanpassat ledarutvecklingsprogram som en prioriterad del av företagets strategi. Ny kunskap, personlig utveckling, praktisk träning och implementering i vardagen.

 

Bakgrund

Som en del av Europas största koncern inom försvarsindustrin tillverkar BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik några av världens mest ansedda stridsfordon och bandvagnar. Här har Green sedan 2006 bidragit med att stärka organisationen att hantera ett stort förändringstryck och hård konkurrens på en global marknad. Det har handlat om att utveckla både specifik nyckelpersonal och olika avdelningar kring bl.a. verksamhetsstyrning, projektledning, ledarskap och arbetslagsutveckling.

Under denna period har man hanterat stora förändringar för att anpassa sig till en livscykelaffär, växande eftermarknad och skapa konkurrensfördelar med både hög teknisk verkshöjd och en flexibel flödestillverkning. Förändringar som ställt stora krav på personalen att ständigt anpassa sina arbetssätt, utveckla nya kompetenser samt effektivt samverka mellan olika produktionsavsnitt och projektorganisation. Sammantaget ställer detta stora krav på chefer och ledare i hela organisationen.

 

Uppdraget

Greens som sedan 2006 drivit chefs- och ledarutveckling hade börjat lära känna både företag, kultur och fått djupare insikter kring den komplexa verksamhet som drivs i Örnsköldsvik. 2013 fick man uppdraget att justera upp det tidigare programmet till att både bli mer företagsanpassat och genomföras med färre antal kursdagar (från12 till 9 dagar) men ändå uppnå samma goda eller bättre utfall som tidigare. Dessutom skulle programmet harmonisera med det koncerngemensamma ramverket för ledarskap kallat ”Total Perfomance Leadership” (TPL). Programmet arbetade Green fram tillsammans med representanter ur HR-avdelningen och nyckelpersoner ur verksamheten och bl.a. ledde till följande justeringar:

  • Dra ut programmet under 1 år för att hinna smälta innehållet och få tid att implementera nya kunskaper vardagen
  • Genomför färre antal kursträffar men öka på antalet distansuppgifter och praktiska uppgifter för ökat on-the-job training
  • Utveckla nätverkande mellan ledare på olika nivåer och delar i organisationen genom att köra mixade grupper
  • Inför en nomineringsförfarande så både blivande deltagare och deras närmaste chef kliver in med maximalt engagemang
  • Utforma ett mer företagsanpassat kursinnehåll avseende, språk, metoder, modeller, chefspolicy och grafisk profil
  • Lyft in interna föreläsare och ledningsgruppsmedlemmar vid olika utbildnings- och diskussionsmoment
  • Närmaste chefer och företagsledning deltar vid redovisningar under examaninationsdag

 

Ledarutvecklingsprogrammet

Utbildningsinnehållet bygger i huvudsak på vedertagna ledarteorier, beprövade modeller och verktyg likt de allra flesta chefs/ledarutvecklingsprogram vid svenska exportföretag. Ex. Gruppsykologi, situationsanpassat ledarskap, kommunikation, feedback, motivation/engagemang, coaching/samtalsteknik, karaktärsdragsprofil/analys, förbättringsarbete, mötesteknik, konflikthantering, verksamhetsledning och metoder för målstyrning.

Mer tid har lagts på att utforma modeller, träningsmoment, fallstudier och hemuppgifter att de omedelbart ska kunna tillämpas i deltagarnas egen vardag. Träning ger färdighet. Varje deltagare utformar sedan sin egen utvecklingsplan med tydliga mål för vad man vill förbättra som ledare, identifierar sina utvecklingsområden och sätter upp konkreta åtgärder och aktiviteter. Varje deltagare följs upp och stöttas i sin utveckling av både kursledare, kurskamrater och av sin närmaste chef.

Olika företagsspecifika utbildningsmoment och samsynsdiskussioner vävs in under programmet. Inom funktioner som ekonomi, hr, projektledning och kommunikation finns massor av kopplingar att göra till ledarskapet och dessutom en möjlighet att ställa frågor och skapa likriktning inom organisationen.

Programmet tar sedan avstamp ur BAE Systems koncerngemensamma ramverk för ledarutveckling (Total Performance Leadership) och genomsyras av bl.a. Hägglunds egen chefspolicy och ledningsprinciper. Nyckelpersoner ur företagsledningen leder flera av de olika passen för att lägga tyngd i programmet och förankra gemensamma ledarfilosofier.

Sedan drivs några olika teman varje år beroende på vad som händer i verksamheten och vilka utmaningar som är särskilt aktuella. Genom åren har det kunnat handla om allt från möteseffektivitet, förbättringsarbete, medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar till förändringsledning, hantering av stress och utmattningssyndrom.

 

Resultat

Efter att nu genomfört programmet i dess nya form under 6 år kan vi konstatera att det slagit mycket väl ut. Engagemanget är fortsatt högt och vi ser ett stadigt ökande intresse att delta i programmet allt eftersom kollegor kommer tillbaka till sina avdelningar som nöjda och inspirerade ledare.

Deltagarna har ökat sin förmåga att tillämpa ett aktivt ledarskap och effektiv ledning av egen personal och verksamhet. Man har stärkts i sin ledarroll och hanterar idag både daglig drift mer effektivt och hanterar även tuffare situationer med mer beslutsamhet. Nätverkandet mellan under både kursträffar och hemuppgifter leder till effektivare samarbete i vardagen.

Programmet förfinas från år till år och har även uppmärksammats som nominerat för Chairmans awardinom koncernen vilket är ett kvitto på att satsningen bidrar till att utveckla företag, verksamhet och personal.

Beslutsfattning