Ledningsgruppsutveckling vid Lundstams

Ledningsgruppens uppdrag, värderingar och gemensamma arbetsformer

Ledningsgruppens effektivitet har stor påverkan på hela verksamhetens resultat och kultur. För att vara skapa hållbara resultat behöver ledningsgruppen dels arbeta med rätt saker men även fungera effektivt tillsammans. När nya utmanande mål och strategier ska förverkligas behöver man precis som i alla andra grupper även få ihop företagsledningen. Inte minst när nya ledningsgruppsmedlemmar tillkommer.

 

Bakgrund

Under 70 år inom återvinningsbranschen har familjeföretaget Lundstams utvecklats i flera olika steg. I takt med en stadigt ökad efterfrågan av återvinnings- och kretsloppstjänster har företaget ständigt utvecklat och breddat verksamheten. Samtidigt har företaget under sin tillväxtresa arbetat för att även själva säkerställa sin egen fortsatta hållbarhet för framtiden. Här har man bl.a. kompletterat med externa resurser i styrelse och företagsledning som på olika sätt arbetar med att förmedla och implementera företagets vision, värderingar och strategier genom hela organisationen. Med många nya personer i företagets ledningsgrupp var det naturligt att avsätta tid för att skapa samsyn kring det gemensamma arbetet och utarbeta en tydlig plan för verksamheten.

Som ett led i detta arbete valde ledningsgruppen att ta hjälp av Green som extern resurs för att stötta dem i processen. Här kunde Green leda dessa samtal och diskussioner för att mer effektivt komma fram till konkreta åtgärdsplaner och låta VD och övriga ledningsgruppsmedlemmar fokusera på sakfrågorna och att lära känna varandra inom gruppen.

 

Uppdraget

Eftersom ledningsgruppsutveckling alltid bör skräddarsys genomfördes först ett arbetsmöte med delar av gruppen. Det var viktigt att inte välja ett standardinnehåll utan istället fokusera på prioriterade områden under den begränsade tiden ledningen har att disponera tillsammans. Utifrån en gemensam lägesbild och en översikt av både företagets och gruppen olika behov sattes innehållet för ett antal utvecklingsdagar ihop. Här var det viktigt att väga av om fokus skulle ligga mer på strategiska utmaningar eller operativa frågor, om man skulle lägga tid på utbildning eller diskussion och erfarenhetsutbyte, om man hade mer behov av att bygga på relationerna inom gruppen eller hantera problemområden i verksamheten etc. Målet med utvecklingsinsatsen blev för ledningsgruppen slutligen att:

 • Skapa samsyn kring gemensam målbild och klarlägga ledningsgruppens uppdrag och arbete
 • Fastställa arbetssätt och metoder för ledningsgruppens fortsatta arbete med en tydlig ledningsstruktur och tydliga mötesformer
 • Utarbeta en konkret handlingsplan för fortsatt utveckling
 • Lära känna varandra bättre och skapa förutsättningar för ett fortsatt effektivt samarbete
 • Kartlägga ledningsgruppens styrkor och personliga egenskaper
 • Skapa samsyn kring företagets värderingar och på vilket sätt dessa ska kunna implementeras genom organisationen

 

Ledningsgruppsutvecklingen

Ledningsgruppsutvecklingen genomfördes under ett antal dagar fördelat på 2 gemensamma träffar och mellanliggande arbete. Varje träff bestod av en blandning av samsynsdiskussioner, processarbete, utbildningsmoment, individuella reflektioner, gemensamma ställningstaganden och framtagning av konkreta åtgärdsplaner. Arbetet dokumenterades och sammanfattades för att användas som underlag för upprättande av interna styrdokument.

Träff 1

 • Ledningsgruppen
  • Vårt uppdrag och ledningsgruppens funktion
  • Hur ledningsgruppen ska uppfattas, förväntansbilden
  • Våra olika roller och ansvar
  • Förväntningar på varandra inom gruppen (beteenden & attityder)
 • Ledningsprocessen
  • Våra lednings- och kommunikationsvägar
  • Mötesstruktur och agenda för olika typer av forum
  • Förväntningar på varandra (spelregler)
 • Grupprofilen
  • DISC-analys, genomgång av olika karaktärsdrag och kommunikationsstilar
  • Tolkning av egen DISC profil och reflektion
  • Gruppövningar för att öka kunskap och förståelse för övriga i ledningsgruppen
  • Slutsatser kring den sammansatta grupprofilen
  • Hur gruppen kan hantera styrkor och kompensera för svagheter
 • Handlingsplan
  • Upprättande av handlingsplan
  • Hemuppgifter

Träff 2

 • Uppföljning
  • Repetition av nyckelområden fr. träff 1
  • Uppföljning av handlingsplan och hemuppgifter
 • Värderingar och företagskultur
  • Om värderingar och företagskultur
  • Företagets kärnvärden och ägarnas vilja
  • Gemensam tolkning av företagets kärnvärden
  • Mål – Vilka värderingar vill vi ska genomsyra vår organisation och varför?
  • Nuläge – Vilka värderingar styr våra typiska beteenden idag? (+/-)
  • Plan – Hur behöver vi vara och vad behöver vi göra?
 • Implementering
  • Genomgång av framgångsfaktorer för implementering
  • Applicering på flera kommande utvecklings- och implementeringsarbeten

 

Resultat

Efter genomförd ledningsgruppsutveckling upplevde deltagarna att man skapat en ökad samsyn kring ledningsgruppens roll och funktion samt förankrat en gemensam målbild och kommit överens om hur man ska arbeta vidare tillsammans. Man har under träffarna lärt känna varandra på ett djupare plan och bättre förstår hur man ska nyttja varandras olikheter på ett smartare sätt.

Gruppen har kunnat samla ihop sina tankar och idéer, utformat ett konkret handlingsplan för vad som ska göras och skapat förutsättningar för att arbeta vidare på ett effektivt sätt. Ledningsgruppen har även fått en tydligare bild av ägarnas långsiktiga vision och kan på ett tydligare sätt kommunicera och agera utifrån företagets kärnvärden.

Därefter har ledningsgruppen på egen hand arbetat vidare med implementering och förankring av företagets värdegrund. Här har respektive chef planerat och genomfört workshops tillsammans med sina medarbetare och inkluderat värdegrundsarbetet i återkommande medarbetarsamtal. Arbetet har även mynnat ut i olika typer av företagsevent, teamaktiviteter samt internt och externt informationsmaterial.

 

Läs mer om hur man kan utveckla sin ledningsgrupp:

Ledningsgruppsutveckling
Workshop POST CORONA