Tillväxtresa med Mohlins bussar

Genom att utveckla ledarskapet, skapa samsyn kring företagets inriktning och hur verksamheten ska ledas, har man skapat goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Med ett kontinuerligt ledningsgruppsarbete tillsammans med Green har företagets ledningsgrupp fått det stöd man behövt för att säkerställa framdrift i utvecklingsarbete och implementera strategier inom den egna verksamheten.

Bakgrund

Mohlins Bussar är ett anrikt familjeföretag som grundades 27 november 1932. Företaget har sedan 70-talet fokuserat på busstrafik i Sverige och Europa. De senaste åren har företaget haft en strategi att växa och expandera. Företaget tog nyligen hem sitt största trafikavtal någonsin när Region Uppsala upphandlade lokal- och skolbusstrafik. 

Innan detta avtal har Mohlins Bussar och Bollnäs Buss idag cirka 360 medarbetare under högsäsong och förfogar över cirka 160 fordon. 

Som ett led i detta arbete har ledningsgruppen valt att ta hjälp av Green som extern resurs för att stötta dem i arbetet att uppnå satta mål och framtida strategier. Här har Green blivit en naturlig del i ledningsgruppens utvecklingsarbete genom att återkommande delta vid olika arbetsmöten och som extern resurs leda arbetsprocessen. Detta handlar om att leda uppföljning av genomfört arbete, konstatera rådande nuläge och komma fram till konkreta åtgärdsplaner. Här har VD och övriga ledningsgruppsmedlemmar kunnat fokusera på att diskutera sakfrågorna. 

Ledningsgruppsutveckling

Eftersom ledningsgruppens arbete alltid bör skräddarsys genomfördes först en uppdragsdialog med beställaren. Det är viktigt att inte välja ett standardinnehåll utan istället fokusera på prioriterade områden under den begränsade tid ledningsgruppen har att disponera tillsammans. Utifrån en gemensam lägesbild och en översikt av både företagets och gruppens olika behov sätts innehållet för ett antal utvecklingsdagar ihop. Här är det nödvändigt att väga av om fokus ska ligga mer på strategiska utmaningar eller operativa frågor, om man ska lägga tid på utbildning eller diskussion och erfarenhetsutbyte, om man har mer behov av att bygga på relationerna inom gruppen eller hantera problemområden i verksamheten etc. 

För ledningsgren vid Mohlins bussar har det övergripande syftet med deras träffar att ”bli ett tydligare företag internt/externt och på så vis mer proaktivt kunna arbeta för att vinna fler uppdrag.”

Målet med de genomförda träffarna för ledningsgruppen har varit att:

 • Stärka ledningsgruppen att leda och styra verksamheten mot uppsatta mål och strategier 
 • Skapa samsyn kring gemensam målbild och klarlägga ledningsgruppens uppdrag och arbete
 • Fastställa arbetssätt och metoder för ledningsgruppens fortsatta arbete med en tydlig ledningsstruktur och tydliga mötesformer
 • Stimulera cheferna till egen reflektion, erfarenhetsutbyte och lärande
 • Skapa vi-känsla, värdegrund och kultur
 • Utarbeta konkreta handlingsplaner för fortsatt utveckling
 • Lära känna varandra bättre och skapa förutsättningar för ett fortsatt effektivt samarbete
 • Skapa samsyn kring företagets fokusområden och på vilket sätt dessa ska kunna implementeras genom organisationen
 • Arbeta och utveckla företagets anbudsprocess. Hur gör vi idag och hur ska vi göra i morgon

Utvecklingsarbetet

Ledningsgruppens utvecklingsarbete genomförs löpande under året. 1-2 ggr/år årligen avsätter man ett antal dagar för ett mer intensifierat arbete fördelat på gemensamma träffar och mellanliggande arbete. Varje träff består av en blandning av samsynsdiskussioner, processarbete, utbildningsmoment, individuella reflektioner, gemensamma ställningstaganden och framtagning av konkreta åtgärdsplaner. Arbetet dokumenteras och sammanfattas för att användas som underlag för upprättande av interna styrdokument. Arbetet har också under resans gång kompletterats med individuell coaching för ledningsgruppsmedlemmar med fortsatt behov av stöttning. Här följer en översikt av de områden ledningsgruppen har arbetat med under processen:

Vår ledningsgrupp

 • Vårt uppdrag och ledningsgruppens funktion
 • Hur ledningsgruppen ska uppfattas, förväntansbilden
 • Våra olika roller och ansvar
 • Förväntningar på varandra inom gruppen (beteenden & attityder)
 • Uppföljning och utvärdering – nuläge

Ledningsprocessen

 • Planen framåt
 • Våra lednings- och kommunikationsvägar
 • Mötesstrukturer och agendor för olika typer av forum
 • Förväntningar på varandra (spelregler)

Handlingsplan

 • Upprättande av handlingsplan
 • Hemuppgifter

Uppföljning

 • Repetition av nyckelområden från tidigare träffar 
 • Uppföljning av handlingsplan och fördelade uppgifter

Anbudsprocessen och mervärden

 • Om anbud och mervärden
 • Företagets anbudsprocess
 • Gemensam tolkning av företagets mervärden
 • Mål – Vilka mervärden vill vi ska genomsyra vår organisation och varför?
 • Nuläge – Vilka mervärden ger oss affärer i dag?
 • Plan – Hur behöver vi vara och vad behöver vi göra?

Implementering och effektivt kvalitetsarbete

 • Förankra företagets kvalitetsbeskrivning
 • Genomgång av framgångsfaktorer för implementering
 • Prioriterat och fastställt vilka interna processer, rutiner, arbetssätt och metoder som är viktigast att implementera och efterleva under 2020
 • Plan för implementering av ännu ej inarbetade interna processer, rutiner och arbetssätt för att säkerställa fortsatt framdrift enligt – ”inriktning expansion 2018-2023”

Resultat

Efter genomförda ledningsgruppsträffar har deltagarna upplevt att man skapat en ökad samsyn kring ledningsgruppens roll och funktion samt förankrat en gemensam målbild och kommit överens om hur man ska arbeta vidare tillsammans. Man har under träffarna lärt känna varandra på ett djupare plan och bättre förstår hur man ska nyttja varandras kompetenser och olikheter på ett smartare sätt.

Gruppen har kunnat samla ihop sina tankar och idéer, utformat ett konkret handlingsplan för vad som ska göras och skapat förutsättningar för att arbeta vidare på ett effektivt sätt. Ledningsgruppen har även fått en tydligare bild av ägarnas långsiktiga vision och kan på ett tydligare sätt kommunicera och agera utifrån företagets strategier.

Efter träffarna har ledningsgruppen på egen hand arbetat vidare med implementering och förankring fastställda fokusområden såsom mervärden, anbudsprocessen, ISO-certifiering etc. Här har respektive chef planerat och genomfört workshops/utbildningar tillsammans med sina medarbetare och. Arbetet har även mynnat ut i olika typer av teamaktiviteter och internt och externt informationsmaterial. Det är fantastiskt roligt att få arbeta med ett företag som kan, vill och gör. Mohlins bussar har alltid genomfört och drivit igenom de saker som ledningsgruppen kommit överens om.

Arbetet med att tydligare beskriva företagets mervärden och en effektivare anbudsprocess har varit en viktig nyckelfaktor i samband med att man under 2020 vunnit sitt största avtal någonsin. Här har företaget lyckats säkra upp ytterligare trafik om ca. 130 mkr årligen fram till 2029. Tillväxtresan kan fortsätta.