greenbackground

VÅRA TJÄNSTER

Academy

I vår Academy vänder vi oss till de organisationer som behöver utbilda och träna chefer och medarbetare inom områdena ledarskap, medarbetarskap, projektledning och effektiv produktion. Här kan vi både öka personalens kunskap genom utbildning och utveckla färdigheter genom praktisk träning. Vi hjälper även större organisationer att bygga upp, kvalitetssäkra och driftsätta egna interna akademier med blandade lärmiljöer i såväl lektionssalsmiljö och e-learning som företagsanpassad ”on the job training”.

Vi överför beprövade metoder, teoribildningar och verktyg med stor pedagogisk erfarenhet och på ett jordnära sätt. Våra utbildare har inte bara god vana att lära ut utan även mångårig praktisk arbetslivserfarenhet kring dessa ämnen. Vi nyttjar både helhets- och problembaserat lärande och arbetar för att deltagarna omedelbart ska kunna omsätta nyvunna kunskaper på egen arbetsplats.

Modulbaserade utbildnings- och träningsprogram

Vi har delat in vårt utbud av utbildningsinnehåll, pedagogiska upplägg, modeller och övningar i olika moduler som enkelt kan sättas ihop till unika program som passar just er. Programmen kan dels anpassas utifrån aktuella målgruppers behov och organisationens specifika verksamhet men även utifrån utmaningar, affärsstrategiska vägval, gemensam värdegrund och verksamhetsfilosofi.

Programmen kan genomföras som enstaka aktivitet eller rulla återkommande inom ex. koncerner eller större organisationer. Innehållet kopplasmed fördel samman med organisationens egna modeller och verktyg som används i vardagen. Upplägg och tidsplan kan synkas med verksamhetens cykliska perioder med ex. medarbetarsamtal, 360-analyser och medarbetarundersökningar.

Bygg er egen Akademi

Green erbjuder stöd i uppbyggnad och implementering av ett självförsörjande system för kompetensutveckling inom ett eller flera kompetensområden. Det innebär att vi hjälper kunden att bygga upp sin ”egen” akademi avseende struktur, programinnehåll, leverans och stödsystem. Här kan vi använda oss av olika pedagogiska metoder för att optimera lärandet i både lektionssalsmiljö, e-learning och företagsanpassad ”on the job training”.

Olika program inom den egna akademin kan drivas av intern personal som auktoriteter i olika ämnen och utgöra utbildare/tränare/mentorer. Detta säljförsörjande system kan vi kvalitetssäkra genom utbildning, examination och stöd till interna trainers.

 

Consulting

Green kan bistå med kompetenta och erfarna konsulter vid planering och genomförande av er utvecklingsresa. Antingen stöttar vi med specifika punktinsatser eller utvecklar ett mer långsiktigt samarbete och löser mer komplexa utmaningar tillsammans med er. För att få med både affär, infrastruktur och företagskultur i förändringsarbetet fordras expertis kring mellanmänskliga mekanismer, ledarskap och förändringsarbete. Det handlar helt enkelt om att göra verkstad utifrån satta mål och strategier, exempelvis i samband med:

  • Implementering av ny teknik, nya arbetsprinciper och anpassade arbetsmetoder
  • Ändrade marknadsförutsättningar, positionering i näringskedjan samt anpassning av värdeerbjudande och försäljning
  • Utveckling av flödeseffektivitet och löpande förbättringsarbete
  • Utveckling av engagemang, delaktighet och ansvarstagande
  • Företagsförvärv, sammanslagningar eller större riktningsändringar

Så här går det till i stort

I en inledande dialog kan vi tillsammans ringa in era utvecklingsbehov utifrån både externa och interna utmaningar. När vi konkretiserat vilka problem som ska lösas och vilka värden som måste skapas görs en mer utförlig analys. Utifrån analys och dragna slutsatser utformar vi sedan en utvecklingsplan med anpassade utvecklings- och utbildningsmoduler samt konkreta strategier för implementering.

När planen sätts i verket genomförs aktiviteter och kompetenshöjande åtgärder där Green tillsammans med nyckelpersoner ur kundens egen organisation nyttjas för olika arbetsmoment och skeden i insatsen.

Vår princip är att till stor del arbeta genom våra kunders egen personal för att skapa både förankring, ägarskap och långsiktiga resultat. Här kan vi bygga en lärande organisation och lämna efter oss ett strukturkapital i form av kunskaper, metoder och verktyg som kunden själv kan förvalta och utveckla vidare.

Löpande utvärdering och effektmätning möjliggör finjustering av insatsen och en kvittens på att utveckling och resultat sker.

Beställarhandboken del 1