Intern akademi för en lärande organisation

bae

Bakgrund

BAE Systems Hägglunds utvecklar och levererar några av världens mest ansedda stridsfordon och bandvagnar på en global marknad. Uppdragen innebär att både utveckla, anpassa och tillverka komplexa system för mycket krävande miljöer. Idag blir dock tillverkningsserierna allt kortare vilket gör att det finns väldigt lite utrymme att göra fel och samtidigt färre tillfällen att standardisera arbetsmoment. Organisationen måste anpassa sig snabbt, hantera ändringar effektivt och driva ett effektivt samarbete med alla underleverantörer. Parallellt hanteras långa och krävande anbudsprocesser och en långsiktig eftermarknadsaffär med support och service. För att klara den komplexa leveransen och vara fortsatt konkurrenskraftig har man valt att arbeta i en matrisorganisation vilket både har sina fördelar och utmaningar. Uppdragen drivs i projektform (projektorganisation) och samtidigt hanteras interna leveranserna (t.ex. inköp, utveckling och tillverkning) genom de olika linjeavsnitten.

Behovet

Detta har medfört att projektgrupperna behöver öka sin kompetens kring hur linjeavsnitten fungerar, hur arbetsprocesserna ser ut och hur samverkan sker i gränslandet mellan linje/projekt.

Uppdraget

Eftersom ingen generell projektledarutbildning kan lösa denna utmaning fick Green istället uppdraget att tillsammans med intern nyckelpersonal arbeta fram internautbildningspaket för tvärfunktionell kunskapsöverföring med en rödtråd. Utbildningspaket som sedan förmedlas av representanter från respektivelinjeavsnitt iett program som över tid drivs av interna resurser. (Trainers)

Arbetsprocessen

Arbetet drevs som ett internt utvecklingsprojekt med delar ur företagsledningen somstyrgrupp. Inledningsvis utarbetades ett förslag i stort på ett 2-dagars utbildningspaket. I paketet ingick genomgångar av företagets affär, finansiella rapporteringskrav och projektmodell, följt av en röd tråd av prioriterade linjeprocesser kring bl.a. teknik, produktion och inköp. Varje pass skulle innehålla teorigenomgång
ar, applicering i projektgruppens vardag och diskussioner kring hur gruppen kan ta med och omsätta
nyvunna kunskaper. Därefter utsågs ansvariga representanter (interna Trainers) för respektive utbildningspass och arbetet med framtagning av upplägg och utbildningsinnehåll inleddes. Här stöttade Green med pedagogiska modeller, utformning av material och konkreta tips inför genomförandet. Slutligen testades konceptet i en pilotutbildning med en skarp projektgrupp. Här utvärderades både programmet som helhet, de olika utbildningspassens innehåll och Trainers leveranser. Utbildningen finjusterades, föredrogs återigen för styrgrupp och slutligen utformades en plan för hur denna projektakademi ska drivas i fortsättningen.

Resultat

Genomförd pilotutbildning har gett projektmedlemmarna nya kunskaper kring arbetsprocesser, ökad förståelse för linjeavsnittens verklighet, ansvar och gemensamma arbetssätt. Projektgruppen har även fått möjlighet att skapa samsyn kring gemensamma arbetssätt, förtydligat sina olika roller i projektet och utveckla sina interna samarbeten. Idag driver interna Trainers 2-dagarsutbildningen i sin helhet med nya projektgrupper som startas upp. Programmets olika moduler kan även brytas ut och användas för kortare utbildningar med andra målgrupper för att öka kunskap och förståelse mellan olika avsnitt i verksamhet en. Detta initiativ är ett konkret exempel på hur man kan bygga en lärande organisation.