Interna förbättringar med Attacus Jämtlandshus AB

atta

”Vår utvecklingsresa tillsammans med Green/Aasvold Consulting som partner är en av våra viktigaste investeringar för att stärka och bibehålla vår position på marknaden. Struktur och ökat deltagande av alla medarbetare är nyckelorden.” – Pär-Magnus Olofsson, VD, Attacus Jämtlandshus AB

Green har under 2012 – 2014 och fungerat som en strategisk partner med uppdrag att accelerera implementeringen av ständiga förbättringar vid Attacus Jämtlandshus.

Bakgrund

Attacus Jämtlandshus levererar välkonstruerade trästommar till byggnadsindustrin. Kunnig och erfaren personal har genom åren utgjort ett komplett stöd för sina kunder och kunnat utföra mer komplexa och kostnadseffektiva bygglösningar. Detta har lett till att man i en konjunkturkänslig bransch både lyckas säkerställa värdefull nyckelkompetens och en bi-behålla en bra lönsamhet.

 

Utmaningar

För att lyckas med detta såg man under 2012 att personalen förmåga är helt avgörande för ett fortsatt lyckat utfall. Man behövde bl.a. optimera arbetssätt, bygga om produktionslinor och öka kommunikationen mellan olika avsnitt inom produktion och mellan projektorganisation.

Här såg vi gemensamt att man behövde öka medarbetarnas delaktighet, skapa ett ökat engagemang och ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen av företaget. Parallellt behövde arbetsledare och företagsledning stöd med styrning av detta förbättringsarbete.

Arbetsprocessen

Vi inledde utvecklingsarbetet tillsammans med företagsledning och nyckelpersonal där vi konstaterade nuläget, identifierade prioriterade utvecklingsområden och sjösatte en rad aktiviteter och större delprojekt. Här skapade vi även en samsyn kring företagets önskade tillstånd, roll på marknaden och formade företagets olika strategier för att uppnå detta.

Utfall av detta arbete ledde till:

–        Framtagning av en färdplan med konkreta åtgärder för varje utvecklingsområde

–        Revidering och implementering av ny organisationsstruktur och tydliga lednings-/ kommunikationsvägar

–        Arbete med organisationskultur och gemensam policy

–        Nedbrytning och justering av förbättrade arbetssätt och metoder

 

Efter detta arbete inleddes utveckling av organisationen med att:

–      Skapa förståelse för roller och ansvar och involvera samtlig personal i personalpolicyarbetet

–      Öka förståelse för medarbetarskap och träning av ledarskapet

–       Utveckling och förbättringsarbete med arbetslag och tvärfunktionella förbättringsgrupper

Arbetet gjordes inledningsvis med hög grad av stöd och handpåläggning av Greens konsulter för att därefter föra över driften och öka det interna ägarskapet. Idag är vår roll att kliva in i punktinsatser och utgöra ett strategiskt stöd till företagsledning.

Resultat

Företaget har kommit långt i sitt förbättrings- och utvecklingsarbete, arbetat in rätt struktur, fått med personalen och dokumenterar idag löpande förbättringar i stort och smått.

Man har under året lyckats hantera ett antal tuffare projekt och samtidigt tagit flera steg i sin generationsväxling och säkerställt kompetensöverföring mellan nyckelpersonal.

Man har även utarbetat en kompletterande tjänsteportfölj (Jämtlandsakademien) som nu tillför nya värden till sina kunder och strategiska partners.