Ökat engagemang vid Ovako Hällefors

Ovako-case-704x264

Bakgrund

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Förutom att driva det koncerngemensamma ledarutvecklingsprogrammet (GCO) har Green sedan 2007 genomfört ett antal utvecklingsarbeten ute vid olika fabriker och produktionsställen.

En av dessa är fabriken i Hällefors där man kontaktade Green för att få ny fart på förbättringsarbetet. Man hade tidigare infört olika metoder och verktyg för att främja ständiga förbättringar men kunde vid arbetsklimatundersökning/prestationsanalys 2012 konstatera att man behövde stöd att utveckla personalen.

Uppdraget

För att bli bäst i Europa krävs ytterligare höjning av kvalité, leveranssäkerhet, säkerhet och ett högt förädlingsvärde per anställd. Detta fordrar en hög grad av delaktighet bland personal i hela organisationen, öka engagemang i förbättringsarbetet ett ökat tvärfunktionellt utvecklingsarbete. Därmed blev uppdraget för Green att:

 • Skapa en ”delaktighet” hos all personal
 • Få till ett system för att skapa delaktighet
 • Kultur för arbete med ständiga förbättringar
 • Generera fler idéer från golvet och upp

Arbetsprocessen

Inledningsvis sattes en referensgrupp upp bestående av företagsledning, sektionschefer, fackliga företrädare och andra nyckelpersoner ihop. Här skapades en grundläggande förankring och samsyn kring mål, strategi och en delaktighet i framtagningen av det utvecklingsprogram som skulle genomföras under året. Programmet bestod här av olika delar utbildningsmoment och samsynsdiskussioner men framförallt praktisk tillämpning ute i verksamheten.

Efter detta arbete inleddes utveckling av organisationen med att:

–       Förankra och skapa en gemensam grund kring mål och färdriktning

–       Värdeflödesanalys, metoder för avvikelsehantering och förluster enligt Lean

–       Utveckling av team, medarbetarskap och ledarskap

–       Framtagning av gemensamma arbetssätt, metoder och stödsystem

–       Förankring och implementering av arbetsmetoder på egen arbetsplats

Arbetet gjordes inledningsvis med hög grad av stöd och handpåläggning av oss som externa resurser för att därefter genomföra stöd/punktinsatser och samtidigt lämna över initiativet till chefer i den ordinarie linjeorganisation att driva förbättringsarbetet vidare.

Referensgruppen fungerade hela tiden som en referens/styrgrupp för insatsen i sin helhet genom del-rapporteringar och utvärdering av organisatoriska effekter.

Resultat

Vid löpande utvärderingar tillsammans med lednings- och referenspersonal kan vi sammanställa de upplevda effekterna med några av personalens egna ord:

 

 • ”Informationsflödet har blivit bättre, vi träffas oftare och får reda på vad som händer”
 • ”Vi får lyfta problem och har ökat delaktigheten. Man känner sig involverad”
 • ”Bättre information, snabbare svar och bättre beslut”
 • ”Mer struktur, det har blivit tydligare vad vi ska göra och den dagliga styrningen skapar resultat”
 • ”Vi har fått verktygslådor för att skruva själva och arbetar enligt ett genomtänkt system”
 • ”Vi har fått en ökad helhetsförståelse vilket förenklar ledarskapet”
 • ”Bra samarbete i vårt lag, mindre ryktesspridning och snabbare till skott”
 • ”Vi är självständiga, fixar småfel snabbt och jobbar smartare”
 • ”Upplever ett ökat engagemang hos medarbetare och vi har ett ökat antal idéer från fabriksgolvet”

 

Under senare delen av hösten 2014 genomfördes även en ny arbetsklimatunderökning/prestationsanalys som påvisade positiva resultat inom samtliga områden kopplat till uppdraget.

Vetenskapligt grundade och validerade kartläggningsverktyg med fokus på de mest prestationspåverkande arbetsmiljöfaktorerna genomförs återkommande av Substainable Performance.

stats-ovako-704x365