Utveckling vid BAE Systems Hägglunds

5818BD9B-6BBA-4E30-85B5-4AF9ADDD6B26

Bakgrund

Som en del av Europas största koncern inom försvarsindustrin tillverkar BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik några av världens mest ansedda stridsfordon och bandvagnar. Här har Green sedan 2006 bidragit med att stärka organisationen att hantera ett stort förändringstryck och hård konkurrens på en global marknad. Det har handlat om att utveckla både specifik nyckelpersonal och olika avdelningar kring bl.a. verksamhetsstyrning, projektledning, ledarskap och arbetslagsutveckling.

 

Utmaningarna

Under denna period har man hanterat stora förändringar för att anpassa sig till en livscykelaffär, växande eftermarknad och skapa konkurrensfördelar med både hög teknisk verkshöjd och en flexibel flödestillverkning. Förändringar som ställt stora krav på personalen att ständigt anpassa sina arbetssätt, utveckla nya kompetenser samt effektivt samverka mellan olika produktionsavsnitt och projektorganisation.

Sammantaget ställer detta stora krav på chefer och ledare i hela organisationen.

 

Uppdraget

Greens driver sedan 2006 företagets obligatoriska chefs- och ledarutvecklingsprogram. 2013 fick man uppdraget att kraftigt justera upp programmet genom att dra ut programmet under 1 år, genomför färre antal kursträffar, betydligt mer företagsanpassad on-the-job training samt nätverkande mellan ledare på olika nivåer och fler distansuppgifter på den egna arbetsplatsen. Det årliga ledarutvecklingsprogrammet ska vara en företeelse för såväl aktuella deltagare som gamla kursdeltagare och chefer på andra ledningsnivåer.

 

Här har Green de senaste åren i nära samarbete med HR-avdelning och företagsledning löpande arbetat fram och utvecklat programmets upplägg och innehåll.

Ledarutvecklingsprogrammet

Utbildningsinnehållet bygger i huvudsak på vedertagna ledarteorier, beprövade modeller och verktyg likt de allra flesta chefs/ledarutvecklingsprogram vid svenska exportföretag.

 

Dock har mer tid har lagts på att utforma modeller, träningsmoment, fallstudier och hemuppgifter att de omedelbart ska kunna tillämpas i deltagarnas egen vardag.

 

Programmet tar sedan avstamp ur BAE Systems koncerngemensamma ramverk för ledarutveckling (Total Performance Leadership) och genomsyras av bl.a. Hägglunds egna chefspolicy och ledningsprinciper.

 

Ett annat inslag i programmet är att nyckelpersoner ur företagsledningen (VD m.fl.) leder flera av de olika passen för att lägga tyngd i programmet och förankra gemensamma ledarfilosofier. Även deltagarnas närmast högre chefer engageras i processen före under och efter programmet för att ytterligare stärka en långsiktig utveckling hos deltagarna och ett ömsesidigt utbyte.

 

Programmets olika moduler (kursträffar) förläggs sedan ut under året för att matcha företagets årscykel, viktiga skeden och aktiviteter. Här samordnas perioder med koncerngemensamma verktyg för bl.a. utvecklingssamtal, 360-bedömningar, medarbetarundersökningar, budgetering och stöd i arbetsrätt.

 

Deltagarna arbetar även under programmet parallellt med att tillsammans bryta i (problemlösning) några av företaget för tillfället större utmaningar på temat ledarskap. D.v.s. inte bara fiktiva fallstudier.

 

Resultat

Efter att nu genomfört programmet i dess nya form under 3 år kan vi konstatera att programmet slagit mycket väl ut. Deltagarna har ökat sin förmåga att tillämpa ett aktivt ledarskap och effektiv ledning av egen personal och verksamhet. Man har stärkts i sin ledarroll och hanterar idag både daglig drift effektivt och hanterar även riktigt tuffa situationer med beslutsamhet. Ökat nätverkande under både kursträffar och hemuppgifter leder till effektivare samarbete i vardagen.